[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

דוחות

מודול הדוחות מאפשר לכם לייצא דו”ח על ביקורי המטופלים. בעת הפקת הדו”ח, תוכלו להגדיר על ידי שאילתא את האוכלוסייה המבוקשת, ואת השדות הרצויים על אותה אוכלוסיה.

[sta_anchor id=”create_reports”]כיצד יוצרים דוחות?

לחצו על דוחות בתפריט הראשי, ויפתח בפניכם דף המחולק לשלושה שלבים:

צעד מספר 1: שדות לייצוא ([sta_anchor id=”step_1″]1)

בשלב הראשון בחרו את השדות שתרצו שיופיעו בדו”ח. קיימים שני סוגים של שדות אותם תוכלו לבחור:

 1. מטופל – הפקת מידע אישי אודות המטופל המגיע מתוך עמוד פרטי המטופל שלו.
  בלחיצה על סימן ה +, יפתחו בפניכם כל השדות הקיימים לבחירה, אותם תוכלו לבחור על ידי סימון  השדה הרצוי.
 2. שאלונים – בחירת השדות הרלוונטיים לדו”ח שיופק, מתוך כלל השאלונים במערכת.
  כדי לבחור שדה מסוים מתוך שאלון, ניתן להשתמש בחיפוש, או למצוא את השאלון ברשימה, על ידי לחיצה על  סימן ה +.

לאחר מציאת השאלון, לחיצה על +, תפתח את כל הבלוקים של אותו שאלון. עליכם לבחור את הבלוק שבתוכו נמצא השדה הרצוי, וללחוץ על סימן ה +. כעת תוכלו לבחור את השדות הספציפיים מתוך השאלון, או לסמן את כל השאלון או הבלוק, בכדי לקבל את כל השדות יחדיו.

1
צעד 1: שדות לייצוא
2
צעד 2: סינון
3
צעד 3: הגדרות
4
אפשרויות נוספות

צעד מספר 2: סינון ([sta_anchor id=”step_2″]2)

בשלב תוכלו לסנן את המידע על ידי שתי אפשרויות:

 1. שאילתא – תצרו או בחרו שאילתא שעל פיה יסונן הדו”ח. בכדי ללמוד על שאילתות ויצירתן כנסו אל שאילתות.
 2. אפשרויות סינון נוספות – באפשרותכם לבחור סינון נוסף, על פי מספר ביקורי המטופל (אם בחרתם בשאילתא, סינון זה ייושם לאחריה). אפשרויות הסינון הנוסף הן:
 • יצא את כל המטופלים – בדו”ח יופיעו כלל המטופלים הקיימים במערכת.
 • יצא רק מטופלים בעלי ביקור אחד – בדו”ח יופיעו מטופלים שלאחר השאילתא, נותרו ביקור אחד בלבד.
 • יצא רק מטופלים בעלי 2 ביקורים ומעלה – בדו”ח יופיעו מטופלים שלאחר השאילתא, נותרו עם שני ביקורים ומעלה.

צעד מספר 3: הגדרות ([sta_anchor id=”step_3″]3)

בשלב זה תוכלו לקבוע את הגדרות הדו”ח. לפניכם חמש הגדרות:

 1. שם הקובץ – מתן שם לדו”ח. השם חייב להכיל אותיות באנגלית בלבד ללא רווחים או תווים מיוחדים.
 2. דו”ח ביקור – מאפשר לכם לבחור את תצוגת תוצאות הביקורים של המטופל בדו”ח:
 • כל ביקור בשורה חדשה – כל ביקור של המטופל יופיע בשורה חדשה. כלומר, אם למטופל קיימים שני ביקורים, בדו”ח יוצגו שתי שורות של המטופל, כאשר כל שורה מתקשרת אל ביקור.
 • כל ביקורי המטופל בשורה אחת – כל ביקורי המטופל יופיעו בשורה אחת. כלומר, אם למטופל קיימים שני ביקורים, בדו”ח תוצג שורה אחת בלבד של המטופל, בה יופיעו נתוני הביקור הראשון, ולאחריהם נתוני הביקור השני.
 1. יצא תשובות כרשימת טקסט – באפשרותכם לבחור כי ייצוא התשובות של שדות רשימה, יופיעו כטקסט ולא בצורתו המקודדת. לדוגמה, בדו”ח יופיעו המילים זכר ונקבה, במקום הקידוד, 1 ו-2.
 2. הסר מידע רפואי אישי – באפשרותכם לבחור כי המידע שהוגדר כזיהוי המטופל במערכת, יוסר מהדו”ח ולא יופיעו בו. לדוגמה – נתוני מטופל, או שדות שהוגדרו כבעלי פוטנציאל להכיל מידע מזהה.
 3. סוג הקובץ – מאפשר לכם לבחור את סוג הקובץ שבו יופק הדו”ח. תוכלו לבחור בין:
 • אקסל – Excel.
 • תוכנת ניתוח מידע – SPSS.

[sta_anchor id=”more_options”]אפשרויות נוספות במודול דוחות

בסיום הגדרת הדו”ח, תוכלו להשתמש באפשרויות הבאות : (4)

 1. שמור מבנה נתונים – אם ברצונכם להפיק את אותו הדו”ח פעם נוספת בעתיד, באפשרותכם לשמור את כל ההגדרות שהזנתם, לרבות השדות שהוגדרו לייצוא,  שאילתא והגדרות הדו”ח.
  בלחיצה על כפתור זה, תתבקשו לתת שם למבנה הנתונים, ולהבא תוכלו לבחור בו בשנית.
 2. ייצוא קידוד רשימות – לצורך הפקת דו”ח עם כל קודי ההמרה של הרשימות במערכת.
 3. תצוגה מקדימה – מאפשר לכם לצפות בתצוגה מקדימה של הדו”ח. (המידע שיופיע בתצוגה המקדימה יכיל בתוכו חלק מהביקורים במערכת לצורך תצוגה מדגמית).
 4. הפק דו”ח – בלחיצה על הפקת הדו”ח, הדו”ח ישלח בדוא”ל.

[sta_anchor id=”reports_examples”]דוגמאות לשימוש בדוחות

 • הפקת מידע לתוכנות ניתוח סטטיסטי (SPSS).
 • הפקת מידע במבנים שונים לצורך ניתוח סטטיסטי.
 • הפקת מידע לצורך פרויקט מסוים.
  לדוגמה: במאגר המידע הכולל מידע רב על מספר פרויקטים מקבילים, תוכלו לבחור בדיקות מעבדה ספציפיות מתוך מאגר השדות שלנו, ולסנן את האוכלוסייה לפי נשים בנות 50 ומעלה.
 • סינון המטופלים על פי קריטריונים רלוונטיים.
  לדוגמה: הצגת כל המטופלים מעל גיל 50, שעברו ניתוח להסרת שקדים.
 • סינון על פי מספר ביקורים וקריטריונים רלוונטיים
  לדוגמה: מטופלים שביקרו מעל לשלוש פעמים, וקיבלו תרופה מסוימת.
 • מעקב אחר מידע חסר- כל המטופלים שחסרה להם אבחנה, פרוצדורה או סיכום אשפוז.
  לדוגמה: כל המטופלים שיש להם סיכום אשפוז, אך אין להם מידע מטויב.