[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

שאלות מסוג מספר שלם ושבר עשרוני

שאלות מסוג מספר שלם ושבר עשרוני, הן שאלות שניתן להזין בהן רק מספרים.

 • בשאלת “מספר שלם” ניתן להזין רק מספרים שלמים (1,2,3).
 • בשאלת “שבר עשרוני” ניתן להזין מספרים שלמים ומספרים עשרוניים (1.5,2.2,3.6).

[sta_anchor id=”Create_numerical”]יצירת שאלות מסוג מספר שלם/שבר עשרוני

בבלוק בו תרצו להוסיף את השאלה המספרית, לחצו על “הוספת שאלה“, ולאחר מכן על “מספר שלם” או “שבר עשרוני”. בחלון עריכת השאלה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני השאלה:

 • שם השאלה: כתבו את השאלה שתרצו שתופיע בשאלון, לדוגמה, “רמת המוגלובין”.
 • קוד בפלט: הוסיפו קוד לשאלה. הקוד ישמש לזיהוי השאלה, כאשר תרצו לייצא ולייבא נתונים מהמערכת, לדוגמה “Hb_test”. הנחיות לכתיבת קוד בפלט.

[sta_anchor id=”Authentication”]אימות נתונים

 • שאלת חובה: מאפשרת לכם לחייב את המשתמש לענות על השאלה.
 • ערך חד-חד-ערכי במחקר: תוכלו לקבוע שהערך שיוזן בשאלה, לא יוכל לחזור על עצמו בביקורים אחרים. לדוגמה, אם בשאלה “מספר אשפוז” הזנתם את המספר “123”, לא יהיה ניתן להזינו שוב.
 • מספר מינימלי: מאפשר לכם לקבוע את המספר הקטן ביותר שיהיה ניתן להזין בשאלה. לדוגמה, אם תקבעו שהמספר המינימלי בשאלה הוא 5, המשתמש לא יוכל להזין מספרים נמוכים מ-5.
 • מספר מקסימלי: תוכלו לקבוע את הערך המספרי הגבוה ביותר שיהיה ניתן להזין בשאלה. לדוגמה, אם תקבעו שהמספר המקסימלי בשאלה הוא 10, המשתמש לא יוכל להזין מספרים הגבוהים מ-10.
 • מספרים גדולים משאלה זו: מאפשר לכם לבחור שאלה (או שאלות) מכלל השאלות המספריות שיצרתם בשאלוני המחקר, ולחייב שהערך המספרי שלה יהיה תמיד גדול יותר, מהערך המספרי בשאלה החדשה שיצרתם. לדוגמה, ביצירת השאלה “גיל המטופל”, תוכלו לבחור את השאלה “גיל האב”, כך שבעת מילוי השאלון, הערך המספרי של “גיל האב” יהיה חייב להיות גדול יותר מהערך המספרי של “גיל המטופל”.
 • מספרים קטנים משאלה זו: מאפשר לכם לבחור שאלה (או שאלות) מכלל השאלות המספריות שיצרתם בשאלוני המחקר, ולחייב שהערך המספרי שלה יהיה תמיד קטן יותר, מהערך המספרי בשאלה החדשה שיצרתם. לדוגמה, ביצירת השאלה “גיל המטופל”, תוכלו לבחור את השאלה “גיל הילד”, כך שבעת מילוי השאלון, הערך המספרי של “גיל הילד” יהיה חייב להיות קטן יותר מהערך המספרי של “גיל המטופל”.
1
קבעו כי המענה כל השאלה הוא חובה
2
ערך חד-חד ערכי במחקר
3
המספר הקטן ביותר שיהיה ניתן להזין בשאלה
4
הערך המספרי הגבוה ביותר שיהיה ניתן להזין בשאלה
5
מספרים גדולים משאלה זו
6
מספרים קטנים משאלה זו

[sta_anchor id=”Permissions”]הרשאות

דרך “הרשאות” תוכלו לקבוע איזו גישה תהיה לכל קבוצת הרשאות שיצרתם:

 • גישה מלאה לשאלה– הקבוצה תוכל להזין נתונים בשאלה.
 • צפייה בשאלה – השאלה תוצג לקבוצה, אך הם לא יוכלו להזין בה נתונים.
 • אין גישה– השאלה לא תוצג לקבוצה.

בלחיצה על “שמירת השאלה“, השאלה שיצרתם תשמר בשאלון.

[sta_anchor id=”Edit_delete_move”]עריכה, מחיקה והעברת השאלה לשאלון אחר

בעת לחיצה על שם השאלה בשאלון, תוכלו:

 • לערוך את השאלה.
 • להעביר את השאלה לשאלון אחר, בלחיצה על “מיקום”.
 • למחוק את השאלה, בלחיצה על “מחיקה”

שימו לב ניתן לבצע המרה של השאלה, משאלה של מספר שלם, למספר עשרוני. בכדי ללמוד על שאלות שניתן להמיר במערכת, היכנסו להמרת שאלות.

1
העברת השאלה לשאלון אחר
2
מחיקת השאלה