[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

שאלה מסוג “כן או לא”

שאלה מסוג כן או לא מאפשרת לכם לסמן תשובה חיובית או שלילית. לדוגמה: “האם למטופל יש ילדים?”  כן/לא.

[sta_anchor id=”Create_yes_or_no”]יצירת שאלה מסוג כן או לא

בבלוק בו תרצו להוסיף את שאלת “כן או לא”, לחצו על “הוספת שאלה“, ולאחר מכן על “כן או לא”.
בחלון עריכת השאלה שנפתח בפניכם (תמונה), הוסיפו את נתוני השאלה:

  • שם השאלה: כתבו את השאלה שתרצו שתופיע בשאלון, לדוגמה, “האם למטופל יש ילדים?”
  • קוד בפלט: הוסיפו קוד לשאלה. הקוד ישמש לזיהוי השאלה, כאשר תרצו לייצא ולייבא נתונים מהמערכת, לדוגמה “do_you_have_kids”. הנחיות לכתיבת קוד בפלט.

[sta_anchor id=”Display_conditions”]תנאי תצוגה

באפשרותכם להגדיר תלות בין ערכים מסוימים בשאלה, לבין פתיחה של שאלון, בלוק ו/או שאלה אחרים. לדוגמה: ניתן להגדיר שרק כאשר נסמן שלמטופל יש ילדים, תפתח לי השאלה, “כמה ילדים יש למטופל?”
בלחיצה על “תנאי תצוגה“, יפתח חלון “תנאי תצוגה”. בחלון זה תוכלו להוסיף את התנאים בהם יפתח שדה או שדות אחרים.

  • בבחירת הערך/ים הבאים– בחרו אילו ערכים יגרמו לפתיחה של שאלה/בלוק/שאלון אחרים.
  • שדה/ות אלה יופיעו– בחרו את השאלון, הבלוק או השאלה שיפתחו בעת בחירה בערך שהגדרתם.

בלחיצה על, “תנאי נוסף“, תוכלו להוסיף תנאים נוספים.

1
הגדירו תלות בין ערך בשאלה, לבין פתיחה של שדות אחרים
2
בחירת הערך או הערכים שיביאו לפתיחה של שדות אחרים
3
בחרו את השדות שיפתחו
4
הוסיפו תנאי נוסף

[sta_anchor id=”Authentication”]אימות נתונים

שאלת חובה: מאפשרת לכם לחייב את המשתמש לענות על השאלה.

[sta_anchor id=”Permissions”]הרשאות

דרך “הרשאות” תוכלו לקבוע איזו גישה תהיה לכל קבוצת הרשאות שיצרתם:

  • גישה מלאה לשאלה– הקבוצה תוכל להזין נתונים בשאלה.
  • צפייה בשאלה – השאלה תוצג לקבוצה, אך הם לא יוכלו להזין בה נתונים.
  • אין גישה– השאלה לא תוצג לקבוצה.

בלחיצה על “שמירת השאלה“, השאלה שיצרתם תשמר בשאלון.

[sta_anchor id=”Edit_delete_move”]עריכה, מחיקה והעברת השאלה לשאלון אחר

בעת לחיצה על שם השאלה בשאלון, תוכלו:

  • לערוך את השאלה.
  • להעביר את השאלה לשאלון אחר, בלחיצה על “מיקום”.
  • למחוק את השאלה, בלחיצה על “מחיקה”
1
העברת השאלה לשאלון אחר
2
מחיקת השאלה