[wpdreams_ajaxsearchlite]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

שאלה מסוג שדה מחושב

שדה מחושב מאפשר לכם לקבוע נוסחאות וחישובים מתמטיים מתוך המידע המוזן במערכת, לדוגמה: חישוב BMI (משקל/ גובה2).

[sta_anchor id=”Create_calculated_field”]יצירת שדה מחושב

בבלוק בו תרצו להוסיף את השדה המחושב, לחצו על “הוספת שאלה” ולאחר מכן על “שדה מחושב”.
בחלון עריכת השאלה שנפתח בפניכם, הוסיפו את נתוני השאלה:

  • שם השאלה: כתבו את השאלה שתרצו שתופיע בשאלון, לדוגמה, “מדד מסת גוף”.
  • קוד בפלט: הוסיפו קוד לשאלה. הקוד ישמש לזיהוי השאלה, כאשר תרצו לייצא ולייבא נתונים מהמערכת, לדוגמה “BMI”. הנחיות לכתיבת קוד בפלט.

[sta_anchor id=”add_formula”]הוספת נוסחה 

באפשרותכם ליצור נוסחאות מסוגים שונים:

ערך מספרי: מאפשר לכם ליצור נוסחה, המורכבת מהשדות המספריים שיצרתם במערכת. לדוגמה: ליצירת נוסחת BMI, נלחץ על “ערך מספרי“, ונבחר ב”שאלה” את השדה “משקל”. בלחיצה על “הוספה“, השדה “משקל” יתווסף לשורת הנוסחה.
בשורת הנוסחה, נוסיף את פעולת החילוק על ידי לחיצה על “/. נחזור אל “שאלה“, ונוסיף את השדה “גובה”, ואליו את הפעולה המתמטית “בחזקת 2” המופיעה מצד ימין לנוסחה.

הפרש בין תאריכים: מאפשרת לכם לחשב הפרש בין שני תאריכים שתבחרו, מכלל שאלות התאריך שיצרתם במערכת. לדוגמה: לקביעת נוסחה של “גיל באשפוז”, נלחץ על “שאלת תאריך“, נבחר ב”תאריך א” את השדה “תאריך לידה”, וב- “תאריך ב” את השדה “תאריך הניתוח”. לאחר מכן, נבחר ביחידה “שנה”, מפני שזוהי היחידה המתאימה לחישוב גיל. בסיום, נלחץ על “הוספה“, והנוסחה תופיע בשורת הנוסחה.

ניקוד על בסיס רשימה: מאפשר לכם לתת משקל לכל פריט, באחת מן הרשימות שיצרתם, בכדי לתת “ציון”. לדוגמה: לקביעת “סיכוי המטופל לחלות במחלת לב”, נלחץ על “שאלת רשימה“, ונבחר ב”שאלה” את רשימת “גורמי הסיכון למחלות לב”. לאחר מכן, ניתן לכל אחד מן הפרטים ברשימה ניקוד, ונלחץ על “הוספה“, והנוסחה תופיע בשורת הנוסחה.

שימו לב בעת מילוי השאלון, כאשר תבחרו בפריט מסוים מהרשימה, החישוב ייערך באופן אוטומטי, על פי הניקוד שהזנתם.

הערה: ניתן ליצור נוסחאות המשלבות את כול הסוגים הנ”ל.

 

[sta_anchor id=”Permissions”]הרשאות

דרך “הרשאות” תוכלו לקבוע איזו גישה תהיה לכל קבוצת הרשאות שיצרתם:

  • גישה מלאה לשאלה– הקבוצה תוכל להזין נתונים בשאלה.
  • צפייה בשאלה – השאלה תוצג לקבוצה, אך הם לא יוכלו להזין בה נתונים.
  • אין גישה– השאלה לא תוצג לקבוצה.

בלחיצה על “שמירת השאלה“, השאלה שיצרתם תשמר בשאלון.

עריכה, מחיקה והעברת השאלה לשאלון אחר[sta_anchor id=”Edit_delete_move”]

בעת לחיצה על שם השאלה בשאלון, תוכלו:

  • לערוך את השאלה.
  • להעביר את השאלה לשאלון אחר, בלחיצה על “מיקום”.
  • למחוק את השאלה, בלחיצה על “מחיקה”
1
העברת השאלה לשאלון אחר
2
מחיקת השאלה